PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Aanmeldingsformulier dyslexieonderzoek

Wij verwijzen u graag naar onze privacy policy.

Gegevens van de leerling

Jongen   Meisje


Vraagstelling

Op welke vraag of vragen hoopt u middels onderzoek antwoord te krijgen?

Meest recente informatie over het leerniveau

Graag ontvangen wij een uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de basisschool en van de Cito-VAS toetsen van het vo.

Eventuele CITO-Eindtoets-score en advies BAO:

Wat zijn de huidige cijfers in het voortgezet onderwijs?

Uw zoon/dochter wordt aangemeld voor onderzoek naar lees- en/of spellingproblemen. Om beter zicht te krijgen op de problemen verzoeken we u onderstaande vragen te beantwoorden.
We verzoeken u de school te vragen de "vragenlijst dyslexie voor school" in te vullen en aan ons toe te sturen of te mailen. Dit formulier is te vinden op onze website.

1. Komen ernstige lees- en spellingproblemen en/of dyslexie in de familie voor? Zo ja, bij welke gezins- of familieleden?

2. Zijn er medische bijzonderheden wat betreft de ogen (zien), motoriek, spraak en gehoor?

3. Hebben zich gedurende de zwangerschap en/of bevalling problemen voorgedaan?

4. Is uw zoon/dochter eerder getest op lees- of spellingproblemen? Zo ja, wat waren de resultaten van dat onderzoek? Indien u hiertegen geen bezwaar hebt, wilt u dan het verslag van eerder onderzoek meezenden.

Voorschoolse periode

5. Zijn er in de voorschoolse periode problemen geweest in de spraak/taalontwikkeling of de ontwikkeling van de woordenschat? Zo ja, geef hiervan een korte beschrijving.

Basisonderwijs

 t/m  
Geef jaartallen aan


6. Zijn er in deze periode opvallende problemen geweest of zijn er zaken opgevallen met betrekking tot taal of spraak? Zo ja, geef hiervan een korte omschrijving.

 t/m  
Geef jaartallen aan
7. Zijn er in de loop van groep 3 t/m 8 problemen geweest met lezen en/of spellen? Zo ja, geef een korte toelichting (wanneer zijn de problemen ontstaan en wat hielden ze precies in?).

8. Indien er problemen zijn geweest, welke hulp en begeleiding heeft uw zoon/dochter daarvoor gekregen? In welke groepen, hoeveel keer per week, hoelang en van wie (leerkrachten, remedial teacher, u zelf)?
Indien u verslagjes heeft van de remedial teaching, wilt u daar dan een kopie van meenemen?

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

9. Wat is volgens u het effect van de hulp geweest?

Hulp van de leerkrachten

Hulp van de remedial teacher

Hulp die u zelf hebt gegeven

10. Welke faciliteiten heeft de basisschool geboden (werken op de computer, boeken op band, Cito-toets voorgelezen, vergroot lettertype etc.)?

11. Wat was volgens u het effect van die faciliteiten?

12. Hoe was het contact van uw zoon/dochter met klasgenoten en leerkrachten?

13. Heeft uw zoon/dochter een klas gedoubleerd?

14. Zijn er tijdens de basisschoolperiode veel wisselingen van leerkrachten geweest, lange ziekteperiodes van de leerling of andere omstandigheden die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van leerproblemen?

Voortgezet Onderwijs

15. Waarmee verwacht u dat uw zoon/dochter problemen krijgt en welke hulp en/of faciliteiten acht u noodzakelijk?

16. Wat zijn op dit moment de grootste problemen van uw zoon/dochter volgens u? Hoelang bestaan deze problemen al?

17. Is er tijdens de periode in het voortgezet onderwijs al hulp voor die problemen geboden? Zo ja, wat was het effect daarvan?

18. Hoe was/is de motivatie, inzet, aandacht en concentratie van uw zoon/dochter in het verleden en op dit moment?

19. Is uw zoon/dochter goed in staat het huiswerk te plannen en te maken?

20. Hoeveel tijd besteed uw zoon/dochter per dag aan het huiswerk?

21. Hoe is de sociaal-emotionele ontwikkeling verlopen? Is er nu of in het verleden sprake geweest van opvallend teruggetrokken, stil, somber, (faal)angstig gedrag of agressief, opstandig en uitdagend gedrag?

22. Wat is uw mening over de wijze waarop de school reageert op de problemen van uw zoon/dochter?

23. Welke informatie die niet in deze vragenlijst aan de orde is geweest, vindt u nog belangrijk voor het onderzoek?

24. Het verslag van het onderzoek wordt naar de ouders verstuurd.

De kosten van het onderzoek worden voldaan door:

School
Ouders
Anders, namelijk:

Dit formulier is ingevuld door


Wat is uw relatie tot de leerling?

Akkoordverklaring

Indien de leerling 12 jaar of ouders is moet ook hij/zij akkoord gaan met de aanmelding.
NB: Indien de ouders gescheiden zijn dienen zij beiden akkoord te gaan met de aanmelding voor het dyslexieonderzoek.

Ouders / verzorgers

LeerlingContactgegevens
Praktijk voor Schoolpsychologie
Schoolstraat 62
3451 AG Vleuten
030 - 6775917
leokoster@praktijkvoorschoolpsychologie.nl Stel een vraag
 
© 2024 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591